VERKOOPSVOORWAARDEN


Laatste update: 23/05/2018


DE MIDAS GARANTIE


Artikel 1: Wettelijke garantie:


 • Op alle onderdelen gemonteerd in een MIDAS garage geniet de klant, onafhankelijk van de contractuele garantie, van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals voorzien in art. 1641 e.v. B.W. betreffende de verkoop van consumptiegoederen.
 • De contractuele waarborg wordt geregeld in art.2.
 • Op alle onderdelen die meegenomen worden en dus niet door MIDAS worden gemonteerd, geniet de klant evenwel enkel van de wettelijke garantie.
 • De klant heeft de bewijslast van het verborgen gebrek vanaf het verstrijken van de periode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de levering en/of montage.
 • Gedurende de volledige garantieperiode zal MIDAS, op vertoon van de factuur en het defecte onderdeel, de defecte onderdelen gratis herstellen en eventueel vervangen.
 • De garantie op het vervangen onderdeel zal niet beletten dat de initiële garantieperiode op andere onderdelen verstrijkt.
 • Het beroep op de waarborg moet gebeuren binnen de termijnen bepaald door de wet.
 • Ten einde te kunnen bewijzen dat het beroep gebeurde binnen de wettelijke garantieperiode, zal de klant eventueel een geschrift moeten voorleggen indien betwisting ontstaat over de datum waarop beroep werd gedaan op de garantie.
 • Het beroep op de waarborg moet uiterlijk worden geformuleerd binnen de termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.


Artikel 2: Contractuele waarborg:


Vanaf de datum die vermeld staat op de facturen van MIDAS geldt op alle onderdelen die tot het gewone gamma van MIDAS behoren een waarborg op wisselstukken en arbeidsloon van twee jaar, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen.

Er geldt een waarborg op wisselstukken en arbeidsloon:

 • Van 3 jaar voor onderdelen van uitlaten en katalysatoren
 • Van 2 jaar voor de onderdelen van de remmen, met een maximum van 30.000 km voor de remblokken
 • Van 2 jaar voor de batterijen en 3 jaar op het gamma Midas ORIGIN’ALL batterijen (deze garantie is uitgesloten bij niet-conform gebruik, gebrek aan onderhoud, vernieling ten gevolge van een ongeval of defect aan de elektrische stroomkring van het voertuig).
 • Voor de banden geldt enkel de waarborg van de fabrikant. Voor de Midas band geldt 5 jaar garantie, binnen een maximum van 40.000 km (of 30.000 km voor indexen ≥ V); raadpleeg hiervoor de beschikbare flyer in uw Midas-garage of op www.midas.be
 • Op ruilonderdelen (alternatoren, startmotors, aircocompressors, enz) geldt een garantie van max.1 jaar
 • Op koppelingen geldt er een beperkte garantie van 1 jaar met een max. van 50.000 km
 • Op distributieriemen geldt een garantie van één jaar, mits het respecteren van de aanbevolen vervangingsinterval van de constructeur.


Deze contractuele waarborg is uitsluitend geldig in alle MIDAS-vestigingen van Europa, mits de hiernavolgende voorwaarden worden gerespecteerd:

 • De waarborg is slechts geldig op de plaatsing en vervanging van de defecte stukken of onderdelen gemonteerd door de MIDAS-technici.
 • De waarborgperiode neemt een aanvang op de datum die vermeld staat op de oorspronkelijke factuur en eindigt in ieder geval op de laatste dag van de voorziene garantieperiode. De waarborg kan niet worden verlengd.
 • De waarborg kan slechts worden ingeroepen mits voorlegging van de originele MIDAS-factuur op de dag waarop de prestatie in het kader van deze waarborg zal worden verricht. Het voorleggen van de factuur na de datum van de prestatie onder garantie zal nooit aanleiding kunnen geven tot terugbetaling.
 • De waarborg is slechts van toepassing op personenwagens die worden gebruikt in normale verkeersomstandigheden. De waarborg is niet van toepassing voor beschadigingen die werden veroor-zaakt door abnormaal gebruik of door slecht onderhoud, noch voor beschadigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een auto-ongeval. De waarborg geldt niet voor wagens bestemd voor commerciële doeleinden of voor transport noch voor wagens die deelnemen aan autocompetitie.
 • De waarborg vervalt automatisch bij tussenkomst op deze onderdelen door een derde die niet deel uitmaakt van het MIDAS-net.
 • De waarborg kan niet ingeroepen worden indien het defect aan het onderdeel geplaatst door MIDAS ontstaan is ten gevolge van een defect van een ander onderdeel en/of weigering of nalatigheid van de klant om dit defect te laten herstellen.
 • Deze waarborg kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding en intresten.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 • De facturen zijn netto contant betaalbaar op de dag waarop de wagen wordt afgehaald.
 • Klachten dienen binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum bij aangetekend schrijven verzonden te worden naar de MIDAS garage waarvan het adres is vermeld op de voorzijde van de factuur. De klachten worden niet aanvaard indien ze niet vergezeld zijn van een kopie van de factuur.
 • Op alle niet-betaalde facturen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd op het gefactureerde bedrag (inclusief BTW) van 1 % per maand tot aan de volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de 15 dagen na de factuurdatum wordt het volledige saldo onmiddellijk opeisbaar en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het initiële factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien zijn alle inningkosten ten laste van de schuldenaar.
 • De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd:

Voor MIDAS-vestigingen in Vlaanderen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen

Voor MIDAS-vestigingen in Brussel of Wallonië de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

 • In overeenstemming met de reglementering van kracht, de persoonsgegevens dewelke worden verzameld van Klanten en Prospecten, worden verwerkt door MIDAS België en het Midas netwerk, verantwoordelijk voor de Verwerking. De gegevens verzameld in het kader van de uitvoering van de interventies in de Midas garage (technische gegevens van de wagens, persoonlijke gegevens) zijn nodig voor de goede uitvoering van de service interventie overeenkomst afgesloten met Midas. Deze gegevens kunnen eveneens dienen om statistische en marktstudies, tevredenheidsenquêtes in het rechtmatig belang van Midas uit te voeren en om de klantenservice te optimaliseren. Wanneer u beroep heeft gedaan op de diensten van Midas, en behoudens uw verzet, kan u mogelijk commerciële aanbiedingen over onze producten en services ontvangen. U kan op elk moment, mits rechtvaardiging van uw identiteit, uw recht op verzet, toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens uitvoeren, door u te richten aan Midas N.V. of door een e-mail te sturen aan info@midas.be of zelfs een klacht indienen bij de privacy commissie. U kan eveneens instructies geven voor toegang tot uw gegevens door uw rechthebbende(n). Raadpleeg onze volledige Privacy Charter op www.midas.be/nl/privacy.
 • Elk voorschot betaald door de klant voor reservatie van een onderdeel blijft in geval van annulatie (door de klant) door MIDAS verworven. Ingeval MIDAS zou afzien van de verkoop krijgt de consument een gelijkaardig bedrag aan schadevergoeding.
 • Daar MIDAS een snelle herstellingsdienst aanbiedt teneinde de blokkering van het voertuig tot een maximum te beperken, zal elk voertuig, dat één dag na herstelling niet wordt opgehaald, geplaatst worden in een betaalparking met kosten ten laste van de klant.
 • MIDAS is enkel verantwoordelijk voor de accessoires en toestellen aan het voertuig bevestigd en voorwerpen toevertrouwd aan MIDAS, nadat de klant hiervan een inventaris heeft opgesteld in aanwezigheid van het personeel.


U kunt de PDF-versie van de voorwaarden hier downloaden.